ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ
 1. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο/α κτήσης), ή/και συμβόλαιο γονικής παροχής κλπ.
 2. Τοπογραφικό οικοπέδου πρόσφατο (εφόσον μεταβιβάζεται οικόπεδο), το οποίο θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, εξαρτημένο από κρατικό σύστημα συντεταγμένων, να φέρει τις υπεύθυνες δηλώσεις των Ν. 651/77 και 1337/83, τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή και απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Να φέρει το σημείο του βορρά και τους όμορους ιδιοκτήτες. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος ο μηχανικός θα αναγράφει τον ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης, καθώς και ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά και θα δηλώνει ότι θα το υποβάλει ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας του παραπάνω νόμου. Επίσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, ότι το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε είναι ταυτόσημο με αυτό που θα εισαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.
 3. Άδεια οικοδομής από την Πολεοδομία.
 4. Τοπογραφικό οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη μεταβιβαζόμενου ακινήτου (διαμερίσματος, αποθήκης, θέσης στάθμευσης), σφραγισμένα από την Πολεοδομία.
 5. Ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4178/2013, με το μοναδικό αριθμό του ακινήτου.
 6. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.
 7. Έγγραφο περαίωσης της διαδικασίας τακτοποίησης ημιϋπαιθρίων χώρων ή τακτοποίησης πολεοδομικών αυθαιρεσιών (εάν έγιναν με το Ν. 4178/2013, να απεικονίζονται σε κάτοψη).
 8. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων). Εκδίδεται ηλεκτρονικά.
 9. Φορολογική ενημερότητα πωλητή (να αναγράφεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται).
 10. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, εφόσον ο μεταβιβάζων είναι έμπορος, μέλος ΟΕ κλπ. ή έχει ανεγείρει οικοδομή τα τελευταία 10 χρόνια.
 11. Πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονομίας, αν το ακίνητο προέρχεται από κληρονομία και ο θάνατος συνέβη μετά την 1-1-1995.
 12. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα ή αποδεικτικό υποβολής προς κτηματογράφηση.
 13. Μισθωτήριο εάν το ακίνητο δεν είναι ελεύθερο.
 14. Φωτοτυπίες ταυτότητας, διευθύνσεις, ΑΦΜ και ΔΟΥ συμβαλλομένων.
 15. Μεσίτης: τα στοιχεία του και η αμοιβή του αναλυτικά, εφόσον δηλώνεται ότι μεσολαβεί.
 16. Την ώρα του συμβολαίου, πρέπει ο πωλητής να παραδώσει εξοφλημένους όλους τους τελευταίους λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Κοινόχρηστα.
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
 1. Φωτοτυπίες ταυτότητας, διευθύνσεις, ΑΦΜ και ΔΟΥ συμβαλλομένων.
 2. Πληρωμή φόρου μεταβίβασης.
 3. Φορολογική ενημερότητα.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον ο αγοραστής είναι επιτηδευματίας.

Σημείωση:
- Η άδεια οικοδομής, το τοπογραφικό, το διάγραμμα κάλυψης και οι κατόψεις, απαιτούνται μόνον όταν πρόκειται να ληφθεί τραπεζικό δάνειο. Αλλιώς, είναι προαιρετικά, εφόσον τα θέλει ο αγοραστής για το αρχείο του ή τα ζητήσει ο μηχανικός του.
- Αν το μεταβιβαζόμενο είναι εκτός σχεδίου και υπάρχει προοπτική δόμησής του, συνιστάται η λήψη πιστοποιητικού δασαρχείου, το οποίο ζητούν οι περισσότεροι ενήμεροι αγοραστές. 

Φόρος Μεταβίβασης
- Ο φόρος μεταβίβασης ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας του ακινήτου. 

Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας
Συνοπτικά οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας:

 1. Ο αγοραστής, ο σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία που να πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ποσοστό οικοπέδου, στο οποίο αναλογεί κτίσμα που ικανοποιεί τις στεγαστικές τους ανάγκες, σε δημοτικό διαμέρισμα πληθυσμού άνω των 3.000 κατοίκων.
 2. Να μην έχει γίνει μεταβίβαση επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας ή ποσοστό εξ αδιαιρέτου ακινήτου που ικανοποιούσε τις στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή κατά την τελευταία πενταετία.
 3. Η αγοραπωλησία να μην γίνεται μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ή μεταξύ συζύγων.
 4. Ο αγοραστής να μην μεταβιβάσει το ακίνητο για μία πενταετία, διαφορετικά θα πληρώσει το φόρο από τον οποίο απαλλάχθηκε, με βάση τη νεότερη αξία του ακινήτου.

Σημείωση:
Απαλλαγή για απόκτηση πρώτης κατοικίας δεν δίνεται για δεύτερη φορά, παρά μόνον:
α) Αν δεν ικανοποιούνται πλέον οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή, λόγω μεταβολής της οικογενειακής κατάστασής του.
β) Εάν πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου της πρώτης απαλλαγής, με βάση τις αξίες της νέας αγοράς (σημερινές).

ΠΗΓΗ-1

ΠΗΓΗ-2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΜΙΔΑ

ΠΗΓΗ-3

2018-08-13


ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Τα έξοδα μεταβίβασης είναι τα έξοδα που αναλαμβάνει να πληρώσει ο αγοραστής του ακινήτου.

Φορολογία Μεταβίβασης. Μπορεί να είναι δύο είδων :
- Φ.Μ.Α. ίσο με 3% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας. Αφορά ακίνητα που δεν είναι απολύτως νεόδμητα.
- Φ.Π.Α. 24% επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου και αφορά νεόδμητα ακίνητα που προσφέρονται προς πώληση από Κατασκευαστικές Εταιρείες.

Αμοιβή Δικηγόρου. Είναι πλέον προαιρετική η επιλογή αυτή. Ωστόσο η νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αγοράς ακινήτου διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το νομικό τμήμα της εταιρείας μας μπορεί να αναλάβει αυτή την εργασία με επιβάρυνση 0,8% επί της μεγαλύτερης αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1,2% - 2% επί της μεγαλύτερης αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Αμοιβή Κτηματομεσίτη. Ορίζεται ως 2% επί την πραγματικής εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Υποθηκοφυλάκειο. Πρόκειται για το Τέλος εγγραφής και είναι 0,475% επί της μεγαλύτερης αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Φόρος υπέρ Ο.Τ.Α. Υπολογίζεται ως 3% επί του ποσού του Φόρου Μεταβίβασης.

ΠΗΓΗ-1

ΠΗΓΗ-2

ΠΗΓΗ-3

ΠΗΓΗ-4

2018-08-13