ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) PART-1

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.Α. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 (ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4122/2013, ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4,

β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ανεξαρτήτως επιφανείας,

δ) κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ανεξαρτήτως επιιφανείας

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 250 τ.μ., τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. 

ΠΕΑ και ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟ ΠΕΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΝΕΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ. 

Το στοιχείο που εγκυμονεί ενδεχομένους κινδύνους για τους ιδιοκτήτες κτιρίων έγκειται στο άρθρο 20 (Κυρώσεις) του νόμου 4122/2013, στο οποίο προβλέπεται ότι  όσοι αμελούν να εκδώσουν ΠΕΑ "κατά την μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας"  υπόκεινται σε πρόστιμα τα οποία αρχίζουν από τα 1.000 ευρώ!!! Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει επί λέξει ότι:

"1. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.".

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΑ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!

Η ΠΟΜΙΔΑ εφιστά την προσοχή στους υποψήφιους εκμισθωτές και πωλητές ακινήτων, αλλά και στους μεσίτες, για την εξής νέα υποχρέωση σχετικά με το ενεργειακό πιστοποιητικό:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2013 σε όλες τις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας που διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ.

Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου, ο οποίος είναι βεβαίως ο ιδιοκτήτης. Το πρόστιμα επιβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.

Από τη σχετική διάταξη είναι σαφές ότι πρόστιμο επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες κτιρίων που, ενώ έχει εκδοθεί γι΄αυτά ΠΕΑ, δεν αναγράφεται ο δείκτης του στις σχετικές διαφημιστικές καταχωρήσεις, αγγελίες κλπ. σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. Συνεπώς δεν επιβάλλεται πρόστιμο για κτίρια που δεν διαθέτουν ΠΕΑ, και δεν επιβάλλεται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης στα χειρόγραφα ενοικιαστήρια.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙ ΕΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ:

α) Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους.
β) Κτίρια χώρων λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
γ) Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

δ) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνικά εργαστήρια, αποθήκες κάθε είδους, χώροι στάθμευσης κάθε είδους τροχοφόρων, πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, κτίρια αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών - με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις,  και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ )  το ΠΕΑ περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες:

  • Α+ (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία – σχεδόν μηδενική κατανάλωση)
  • Α
  • Β+
  • Β
  • Γ
  • Δ
  • Ε
  • Ζ
  • Η

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΥΠΕΚΑ για τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015 τα περισσότερα ακίνητα ανήκαν στην κατηγορία Η (32,2% των ΠΕΑ).

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ;

Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Παρόλα αυτά, η εξοικονόμηση ενέργειας, που προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τις περισσότερες φορές έχει σημαντικό χρηματικό όφελος.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΩΛΗΘΕΙ ΕΝΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΤΙΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ;

Μπορεί να πωληθεί ακίνητο του οποίου δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν, αλλά είναι ημιτελής, χωρίς την έκδοση ΠΕΑ Ωστόσο, η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται όταν τελειώσει η κατασκευή του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ.

ΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια, καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ;

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση ακόμα και σε ένα μόνο διαμέρισμα.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΑ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια. Καινούριο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης χρειάζεται για να εκδοθεί από 1 έως 5 μέρες, αναλόγως το κτίριο υπό επιθεώρηση.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ-O ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ή Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ?

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, προκειμένου να εκμισθώσει ή να πουλήσει το ακίνητό του.

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΕΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ;

Όχι. Τα ενεργειακά πιστοποιητικά αναφέρονται στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα.

ΑΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΠΧ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ);

Όχι, δεν υπάρχει κάποια αρνητική συνέπεια για το κτίριο. Αντιθέτως μάλιστα, σε περιπτώσεις επιδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου (π.χ. «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον»), το κτίριο πρέπει να καταταχθεί κάτω από συγκεκριμένη ενεργειακή κατηγορία.

Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.Α

Β1. Αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας (οποιοσδήποτε τίτλος ιδιοκτησίας, πχ από γονική παροχή, αποδοχή κληρονομίας, δωρεά, μεταβίβαση, αγορά κλπ.)

Β2. Αντίγραφο στελέχους οικοδομικής άδειας Πολεοδομίας επικυρωμένο από την Πολεοδομία.

Β3.Αντίγραφο των αρχιτεκτονικών σχεδίων – Κάτοψη ή σκαρίφημα

Β4.Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.

Β5.Φύλλο ελέγχου και συντήρησης λέβητα κεντρικής θέρμανσης(ο διαχειριστής οφείλει να φυλάσσει αρχείο)

Β6 Τον ΚΑΕΚ : Kωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, είτε ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το στοιχείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της “Κτηματολόγιο ΑΕ”. 

Β7. Αντίγραφο Αποδεικτικού τακτοποιήσεων Η/Χ, Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με το Ν.4014/2011

Β8.Μελέτες θέρμανσης-θερμομόνωσης (για τα κτίσματα μετά το 1983)

Β9.Στοιχεία ιδιοκτήτη (επώνυμο, όνομα, ιδιότητα, ΔΟΥ,Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, fax, email)

Β9. Φωτογραφία του κτιρίου σε ψηφιακή μορφή που να φαίνεται ευδιάκριτα η Ιδιοκτησία.

2018-07-21

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΠΗΓΗ